Giao tiếp 1 wire DS18b20, đo nhiệt độ hiển thị led 7

Giao tiếp 1 wire DS18b20, đo nhiệt độ hiển thị led 7

Giao tiếp eeprom 24c512

Giao tiếp eeprom 24c512

Sử dụng bộ UART trong vi điều khiển 8051

Sử dụng bộ UART trong vi điều khiển 8051

Kỹ thuật điều chế độ rộng xung PWM

Kỹ thuật điều chế độ rộng xung PWM

Ma trận phím 4×4

Ma trận phím 4×4

Mạch đếm từ 00 đến 99 dùng vi điều khiển

Mạch đếm từ 00 đến 99 dùng vi điều khiển

Đo nhiệt độ sử dụng cảm biến LM35

Đo nhiệt độ sử dụng cảm biến LM35

Mạch đếm sản phẩm đơn giản

Mạch đếm sản phẩm đơn giản

Đồng hồ số với vi điều khiển 89C51 và RTC DS12C887

Đồng hồ số với vi điều khiển 89C51 và RTC DS12C887

Lập trình CCS cho PIC16F877A

Lập trình CCS cho PIC16F877A