Trang chủ » Vi điều khiển

Cơ bản về PIC

Cơ bản về PIC

Vi điều khiển PIC – Học nhanh đi vào ứng dụng

Vi điều khiển PIC – Học nhanh đi vào ứng dụng

LCD 4 bit

LCD 4 bit

1001 code for 8051

1001 code for 8051

Mạch nạp ISP – 8051

Mạch nạp ISP – 8051

Tìm hiểu Matrix 8×8

Tìm hiểu Matrix 8×8

Sử dụng LCD 16×2

Sử dụng LCD 16×2

Led 7 thanh

Led 7 thanh

Điều khiển led đơn

Điều khiển led đơn

Sử dụng phần mềm KeilC

Sử dụng phần mềm KeilC