Led cube 5x5x5

Mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm trong chuỗi sản phẩm led của mình mạch LEDCUBE 5x5x5 phiên bản 1/10012011
Giới thiệu qua về sản phẩm:
Ledcube được ghép lại từ rất nhiều led nhỏ tạo thành hình khối , Với khối này ta có thể xây dựng được các hiệu ứng 3d huyền ảo và lung linh hơn led 2D , Đặc biệt là có thể gửi gắm thông điệp bằng chữ giống led matrix ,đây sẽ là món quà ý nghĩa để bạn gửi tặng bạn bè người thân , hoặc nửa kia của mình bằng những lời yêu thương được viết ngay trên khối led.
Điểm mạnh nhất của phiên bản này là sử dụng chip atmel 89s52 so với các dòng chip cao cấp khác thì nó dễ kiếm giá rẻ hơn 5 lần , mạch nạp dễ chế tạo quan trọng hơn là phần code đơn giản dễ hiểu cho các bạn mới làm quen với VĐK.
Bản này giới hạn ở 30 hiệu ứng (do hạn chế về mặt bộ nhớ của 89s52)

Sau đây là một số hình ảnh về sản phẩm :

Mạch điện:

Khối led:

Video sản phẩm:

 

 

Share đoạn code 10 hiệu ứng :


#include "REGX52.H"
int i,j,k,l,m,n,o,p,q,w,e,f,g,a;
void delay(unsigned char time){
while(time--){
unsigned char j = 125;
while(j--);
};}
//HIEU UNG LOP NGANG CHAY LEN _ XUONG
manghu1[9]={0xBE,0xBD,0xBB,0xB7,0xAF,0xB7,0xBB,0xBD,0xBE, };
void hu1()
{P1=0;P2=0;P3=0;
for(i=0;i<9;i++)
{P0=manghu1[i];delay(200);}
}
//HIEU UNG LOP DUNG DI CHUYEN
void hu2()
{P0=0x40;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400);
P0=0x40;P1=0x1F;P3=0xFC;delay(400);
P0=0x40;P3=0x83;P1=0XFF;P2=0XFF;delay(400);
P0=0x40;P3=0x7F;P2=0xF0;P1=0XFF;delay(400);
P0=0;P2=0x0F;P1=0XFF;P3=0XFF;delay(400);
P0=0x40;P3=0x7F;P2=0xF0;P1=0XFF;delay(400);
P0=0x40;P3=0x83;P1=0XFF;P2=0XFF;delay(400);
P0=0x40;P1=0x1F;P3=0xFC;delay(400);
P0=0x40;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400);}
//HIEU UNG LOP DUNG XOAY
void hu3()
{P0=0x40;P3=0x83;delay(400);
P0=0x40;P1=0xAF;P3=0xEF;P2=0xEB;delay(400);
P0=0x40;P1=0x7B;P3=0xEF; P2=0xBD;delay(400);
P0=0 ;P1=0xFE;P3=0xEE;P2=0xFE;delay(400);}
//HIEU UNG NAM MOC LEN
void hu4()
{ P0=0xFE;P3=0xEF;P2=0XFF;P1=0XFF;delay(400);
P0=0xFD;P3=0xC7;P2=0XFF;P1=0XFF;delay(400);
P0=0xFB;P3=0xC7;P1=0x7F;P2=0xFD;delay(400);
P0=0xF7;P3=0xC6;P1=0x3F;P2=0xF8;delay(400);
P0=0xAF;P1=0;P2=0;P3=0;delay(400);
P0=0xAF;P1=0;P2=0;P3=0;delay(400);
P0=0xAF;P1=0xC0;P3=0x39;P2=0x07;delay(400);
P0=0xB7;P1=0xC0;P3=0x39;P2=0x07;delay(400);
P0=0xBB;P1=0xC0;P3=0x39;P2=0x07;delay(400);
P0=0xBD;P1=0xC0;P3=0x39;P2=0x07;delay(400);
P0=0xBE;P1=0xC0;P3=0x39;P2=0x07;delay(100); }
//LOP XOAY QUANH
void hu5()
{P0=0xAF;P1=0;P2=0;P3=0;delay(400);//TREN CUNG
P0=0x40;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400); //MAT1
P0=0x40;P1=0xFE;P3=0xF9;P2=0xE7;delay(400);//MAT2
P0=0;P2=0x0F;P1=0XFF;P3=0XFF;delay(400); //MAT3
P0=0;P1=0xCF;P3=0x3F;P2=0XFF;delay(400);//MAT4
P0=0xBE;P1=0;P2=0;P3=0;delay(400);//DUOI CUNG
P0=0;P1=0xCF;P3=0x3F;P2=0XFF;delay(400);//MAT4
P0=0;P2=0x0F;P1=0XFF;P3=0XFF;delay(400); //MAT3
P0=0x40;P1=0xFE;P3=0xF9;P2=0xE7;delay(400);//MAT2
P0=0x40;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400); //MAT1
}
//CHU A
void chuA()
{P0=0xFE;P3=0x3B;P2=0xF7;P1=0XFF;delay(1);//L1
P0=0xFD;P3=0x3B;P2=0xF7;P1=0XFF;delay(1);//L2
P0=0xFB;P3=0x03;P2=0xF0;P1=0XFF;delay(1);//L3
P0=0xF7;P3=0x3B;P2=0xF7;P1=0XFF;delay(1);//L4
P0=0xEF;P3=0xC7;P2=0xF8;P1=0XFF;delay(1);//L5
}
//CHU B
void chuB()
{P0=0xFE;P3=0xE0;P1=0x7F;P2=0XFF;;delay(1);//L1
P0=0xFD;P3=0xD9;P1=0xBF;P2=0XFF;delay(1);//L2
P0=0xFB;P3=0xE0;P1=0x7F;P2=0XFF;delay(1);//L3
P0=0xF7;P3=0xE9;P1=0x7F;P2=0XFF;delay(1);//L4
P0=0xEF;P3=0xF0;P2=0XFF;P1=0XFF;delay(1);//L5
}
//CHOP TAT KHOI
void chop()
{for(q=0;q<5;q++)
{P0=0;P1=0;P2=0;P3=0;delay(300);}
for(w=0;w<5;w++)
{P0=0xff;P1=0;P2=0;P3=0;delay(300);}
}
//LAP PHUONG
void lapphuong()
{P0=0xBE;P1=0xC0;P3=0x39;P2=0x07;delay(1);
P0=0;P1=0xEE;P2=0xEF;P3=0XFF;delay(1);
P0=0xAF;P1=0xC0;P3=0x39;P2=0x07;delay(1);
}
//THANH NGANG DI CHUYEN XEO
void thanhngang()
{P0=0xFE;P2=0XFF;P3=0XFF;P1=0xE0;delay(400);//11
P0=0xFD;P1=0x1F;P3=0xFC;P2=0XFF;delay(400);//22
P0=0xFB;P3=0x83;P1=0XFF;P2=0XFF;delay(400);//33
P0=0xF7;P2=0xF0;P3=0x7F;P1=0XFF;delay(400);//44
P0=0xAF;P2=0x0F;P1=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//55
P0=0xB7;P2=0x0F;P1=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//54
P0=0xBB;P2=0x0F;P1=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//53
P0=0xBD;P2=0x0F;P1=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//52
P0=0xBE;P2=0x0F;P1=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//51
P0=0xFD;P2=0xF0;P3=0x7F;P1=0XFF;delay(400);//42
P0=0xFB;P3=0x83;P1=0XFF;P2=0XFF;delay(400);//33
P0=0xF7;P1=0x1F;P3=0xFC;P2=0XFF;delay(400);//24
P0=0xEF;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//15
P0=0xF7;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//14
P0=0xFB;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//13
P0=0xFD;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//12
P0=0xFE;P1=0xE0;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//15
}
//SANG DON KIEU XEO XEO
void donxeo()
{P0=0xE0;P1=0xEF;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(400);//X1
P0=0XE0;P1=0xD7;P3=0XFF;P2=0XFF;delay(400);//X2
P0=0XE0;P1=0xBB;P3=0xBF;P2=0XFF;delay(400);//X3
P0=0XE0;P1=0x7D;P3=0x5F;P2=0XFF;delay(400);//X4
P0=0;P1=0xFE;P3=0xEE;P2=0xFE;delay(400);//X5
P0=0XE0;P1=0XFF;P3=0xF5;P2=0x7D;delay(400);//X6
P0=0XE0;P1=0XFF;P3=0xFB;P2=0xBB;delay(400);//X7
P0=0XE0;P1=0XFF;P3=0XFF;P2=0xD7;delay(400);//X8
P0=0XE0;P1=0XFF;P3=0XFF; P2=0xEF;delay(400);//X9
P0=0XE0;P2=0xC7;P3=0XFF;P1=0XFF;delay(400);//DON8
P0=0XE0;P2=0x83;P3=0xFB;P1=0XFF;delay(400);//DON7
P0=0XE0;P2=0x01;P3=0xF1;P1=0XFF;delay(400);//DON6
P0=0;P1=0xFE;P3=0xE0;P2=0;delay(400);//DON5
P0=0;P2=0;P3=0x40;P1=0x7C;delay(400);//DON4
P0=0;P2=0;P3=0;P1=0x38;delay(400);//DON3
P0=0;P2=0;P3=0;P1=0x10;delay(400);//DON2
P0=0;P1=0;P2=0;P3=0;delay(400);//DON1
P0=0;P1=0;P2=0x10;P3=0;delay(400);//DONTAT1
P0=0;P1=0;P2=0x38;P3=0;delay(400);//DONTAT2
P0=0;P1=0;P2=0x7C;P3=0x04;delay(400);//DONTAT3
P0=0;P1=0;P2=0xFE;P3=0x0E;delay(400);//DONTAT4
P0=0xE0;P1=0x01;P2=0xFF;P3=0x1F;delay(400);//DONTAT5
P0=0xE0;P1=0x83;P2=0xFF;P3=0xBF;delay(400);//DONTAT6
P0=0xE0;P1=0xC7;P2=0xFF;P3=0xFF;delay(400);//DONTAT7
P0=0xE0;P1=0xEF;P2=0xFF;P3=0xFF;delay(400);//DONTAT8
P0=0xE0;P1=0xFF;P2=0xFF;P3=0xFF;delay(400);//DONTAT9
}
//KIM CUONG
int hh,kk;
void kimcuong()
{for(hh=0;hh<200;hh++)
{P0=0xFE;P1=0XFF;P2=0XFF;P3=0xEF;delay(1);
P0=0xFD;P1=0x3F;P3=0xC6;P2=0xF8;delay(1);
P0=0xBB;P1=0;P2=0;P3=0;delay(1);
P0=0xF7;P1=0x3F;P3=0xC6;P2=0xF8;delay(1);
P0=0xEF;P1=0XFF;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(1);}
for(kk=0;kk<200;kk++)
{P0=0xFD;P1=0XFF;P2=0XFF;P3=0xEF;delay(1);
P0=0xFB;P1=0x3F;P3=0xC6;P2=0xF8;delay(1);
P0=0xB7;P1=0;P2=0;P3=0;delay(1);
P0=0xEF;P1=0x3F;P3=0xC6;P2=0xF8;delay(1);
P0=0xFE;P1=0XFF;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(1);}
}
void main(void)
{
while(1)
{
for(a=0;a<=4;a++)
kimcuong();
for(g=0;g<=4;g++)
donxeo();
for(f=0;f<=4;f++)
thanhngang();
for(e=0;e<=800;e++)
lapphuong();
for(p=0;p<=5;p++)
chop();
for(n=0;n<=500;n++)
chuA();
for(o=0;o<=500;o++)
chuB();
for(l=0;l<=4;l++)
hu5();
for(i=0;i<=4;i++)
hu1();
for(j=0;j<=4;j++)
hu2();
for(k=0;k<=4;k++)
hu3();
for(m=0;m<=4;m++)
hu4();
} }

 

Nội dung file download gồm có : file lập trình full, file mô phỏng, hướng dẫn làm mạch.

 

 

 

File lập trình code C full:

 

 

 

Download file:

 

Từ khóa:
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb