Mạch đếm sản phẩm đơn giản

Ứng dụng đếm sản phẩm được sử dụng rất nhiều trong thực tế . Mạch đơn giản gồm 1 cặp thu phát hồng ngoại + ic thuật toán lm358 + 89s52 .

Sơ đồ nguyên lý :

Mô phỏng :

Code :


#include"reg52.h"
//================
sbit Led1 = P1^1;
sbit Led2 = P1^0;
//=================
unsigned char M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int x=0;
void delay(unsigned int t)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<=t;i++); } //================= void main() { IE=0x81; IT0=1; while(1) { Led1=1; //led dau tien sang P2=M[x/10]; delay(50); Led1=0; P2=0xff;//xoa du lieu Led2=1; //led 2 sang P2=M[x%10]; delay(50); Led2=0; P2=0xff;//xoa du lieu } } void ngat0(void) interrupt 0 { EA=0; x++; if(x==100)x=0; delay(1000); EA=1; }

Video demo :

Từ khóa:
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb