Sổ Tay Tra Cứu IC số TTL Họ 74XX Thông Dụng

Sổ Tay Tra Cứu IC số TTL Họ 74XX Thông Dụng

74ls00 Cổng NAND với 2 đầu vào 74ls04 Cổng NOT 74ls06 Cổng NOT với cực thu hở 74ls08 Cổng AND với 2 ngõ vào 74ls10 Cổng NAND với 3 ngõ vào 74ls13 Cổng NOT với 3 ngõ vào 74ls11 Cổng AND với 3 ngõ vào 74ls14 Cổng NOT với 6 ngõ vào 74ls12 Cổng NAND […]