Duyệt theo từ khóa ‘Vi dieu khien’

Học vi điều khiển PIC trong 1 ngày – Bài 1 : Điều khiển Led đơn

Học vi điều khiển PIC trong 1 ngày – Bài 1 : Điều khiển Led đơn

Phần này giúp chúng ta viết những chương trỉnh phần mềm đơn giản nhất cho PIC, trên quan điểm chúng ta đã có một hệ phần cứng phát triển PIC trong phần đầu . Bài viết chú trọng vào kiến trúc của Vi Điều khiển PIC, do đó tác giả sử dụng ngôn ngữ Assembly […]

Cơ bản về PIC

Cơ bản về PIC

Phần này mô tả những thành phần tối thiểu nhất để hình thành một hệ thống vi xử lý PIC. Bài viết giúp chúng ta lần đầu làm quen với môi trường phát triển PIC trên góc độ phần cứng. Dưới đây là hình mạch chạy của PIC16F84A, PIC16F628A và PIC16F88. Tất cả các PIC […]